Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego https://zamow.ataksmaku.pl


I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://zamow.ataksmaku.pl, prowadzony jest przez Ogólnopolska Grupa Zdrowego Żywienia Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 89 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007621, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 7312079311 oraz numerem REGON: 523897005, adres poczty elektronicznej: kontakt@ataksmaku.pl prowadzący przedsiębiorstwo Atak Smaku.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt II pkt 18 Regulaminu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych:

a. adres poczty elektronicznej: kontakt@ataksmaku.pl;

b. numer telefonu: 691 190 000;

c. adres do korespondencji: Atak Smaku ul. Konstantynowska 89, 95-200 Pabianice.
 
7. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.

9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.

12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym: https://www.ataksmaku.pl/polityka-prywatnosci 


II. Definicje i interpretacja

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. Administrator – Ogólnopolska Grupa Zdrowego Żywienia Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 89 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007621, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 7312079311 oraz numerem REGON: 523897005, adres poczty elektronicznej: kontakt@ataksmaku.pl, adres do korespondencji pocztą tradycyjną: Atak Smaku ul. Konstantynowska 89, 95-200 Pabianice prowadzący przedsiębiorstwo Atak Smaku;

2. Kupujący - oznacza użytkownika Strony zawierającego Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym;

3. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej;

4. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5. Usługobiorca, Klient - (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

6. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenie Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży;

9. Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego, wskazanych szczegółowo w Serwisie Internetowym w zakładce https://zamow.ataksmaku.pl, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem;

Catering Atak Smaku zastrzega sobie prawo do zmiany dania bądź poszczególnych składników w zależności od dostępności składników.

10. Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Niniejszy Regulamin spełnia także wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);

11. Sklep Internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Usługobiorcę oraz świadczenie usług udostępnianych przez Usługodawcę, prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod adresem internetowym: https://zamow.ataksmaku.pl;

12. Usługodawca, Sprzedawca - Ogólnopolska Grupa Zdrowego Żywienia Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 89 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007621, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 7312079311 oraz numerem REGON: 523897005, adres poczty elektronicznej: kontakt@ataksmaku.pl prowadzący przedsiębiorstwo Atak Smaku;

13. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego;

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail;

15. Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

16. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

17. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

18. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz pkt 18 powyżej).


III. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:

a. umożliwianie Usługobiorcom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

b. umożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług Koszyka;

c. umożliwienie Usługobiorcom przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu.

2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do Koszyka.

3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcom, zgodnie z jego wolą.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

5. Zamówienia złożone po godz. 11:00 w dni robocze, soboty, niedziele oraz święta będą realizowane najpóźniej w trzecim dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia, o ile informacje zawarte w formularzu zamówienia nie będą przewidywały wcześniejszego terminu realizacji zamówienia.

6. W Zamówieniu Usługobiorcę może wskazać dobrowolnie dodatkowe dane niezbędne do wystawienia faktury, jeżeli żąda on jej wystawienia.

7. Złożenie Zamówienia będzie każdorazowo potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę Zamówienia.


IV. Obowiązki Usługobiorcy

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych i aktualnych wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Usługobiorcy Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego ich wykonania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w trakcie realizacji Zamówienia, w szczególności dotyczących danych Usługobiorcy w postaci imienia i nazwiska oraz adresu do doręczeń, wynikających z nieprawidłowego wskazania ww. danych przez Usługobiorcę;

c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługobiorcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługobiorcy oraz Sklepu Internetowego;

d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnionych przez Usługobiorcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Usługobiorcę i Usługodawcę kosztów w pełnej wysokości, w szczególności kosztów związanych z dostarczeniem Produktu/Produktów;

f. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;

g. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

h. niepodejmowania działań takich jak:
 
i. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 
ii. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
 
iii. modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługobiorcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów.
 
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać:

a. pisemnie na adres: Atak Smaku ul. Konstantynowska 89 95-200 Pabianice;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ataksmaku.pl dopisując w temacie wiadomości „reklamacja na Usługi Elektroniczne”.

3. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.


V. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługobiorcą, a Usługodawcą następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę Zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku niedostępności Produktu u dostawców, nieprawidłowego wypełnienia przez Kupującego formularza Zamówienia oraz złożenia przez Kupującego Zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

b. Klient samodzielnie wypełnia formularz Zamówienia w zakresie jego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP;

c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy;

d. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów płatności;

e. Klient akceptuje warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

f. Klient przesyła Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego;

g. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

h. Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży.

i. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z:

i. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości), albo

ii. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich bądź jednej ofert na Produkty złożonych w ramach Zamówienia.

j. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 pkt a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres email;

5. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu:

a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży, albo

b. Potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.

6. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności.

7. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres email lub kontaktując się telefonicznie.

8. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku niemożliwości świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

9. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.


 VI. Sposoby i terminy płatności za Produkt

1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić Cenę za nabyty Produkt oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Sklep automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, a także wagi Produktu i wybranej formy płatności.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania Kupującego, z zastrzeżeniem Zamówień będących w trakcie realizacji, chyba że zmianie ulega przedmiot Zamówienia.

3. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności:
 
a.  przelew na rachunek bankowy – po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje informację o numerze rachunku bankowego Sprzedawcy, na który powinien wpłacić Cenę wraz z kosztami dostawy, podając jednocześnie w tytule przelewu numer Zamówienia;

b. płatność online – poprzez płatność zrealizowaną online.


4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności, o której mowa w punkcie a powyżej, Produkt jest wysyłany po wpłynięciu całej wartości Zamówienia (Cena wraz z kosztami dostawy) na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online, o której mowa w ust. 3 pkt b , jest Blue Media S.A., PayU, TPay,
 
VII. Zwrot środków
 
1. W przypadku zamówień opłaconych za pomocą płatności ratalnych/odroczonych, nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu środków. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu uiszczonych przez Klienta środków za dokonaną przez niego transakcję, Sprzedawca dokona zwrotu w następujący sposób:

a. na rachunek bankowy wskazany przez Klienta – w przypadku płatności dokonanych w sposób określonych w VII ust. 3 pkt a i b;

3. Zwrot uiszczonych środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od wystąpienia przesłanki uzasadniającej.

4. Suma zwracanych środków zostanie pomniejszona o prowizję wynikającą z obsługi zamówienia przez zewnętrznych operatorów, przy czym pomniejszenie zwracanej sumy odbywało się będzie wedle następujących reguł:
- o 5% wartości zamówienia w przypadku złożenia (inicjacji) zamówienia przez stronę www.ataksmaku.pl . Opłata ta stanowi prowizję za obsługę dla operatora zewnętrznego Tpay.
- o 10,5% wartości zamówienia w przypadku złożenia (inicjacji) zamówienia przez stronę platformy www.dietly.pl . Opłata ta stanowi prowizję za obsługę dla operatora zewnętrznego Dietly.

 
VIII. Koszt, sposób i termin dostawy Produktu 

1. Dostawa realizowana jest na obszarze dostawy wskazanym w Serwisie Internetowym, w zakładce https://zamow.ataksmaku.pl.

2. Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca potwierdza możliwość dostawy pod adres, który Klient wskazał w Zamówieniu.

3. Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi.

4. Przy płatnościach online, o których mowa w VI ust. 3 pkt czas realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej, biegnie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Kupującego przy Zamówieniu. Faktura może zostać wystawiona na inne dane niż wskazane podczas rejestracji w Sklepie.

6. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

7. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w umówionym czasie i miejscu, Usługodawca nie dokonuje ponownej dostawy.

8. Dostawa realizowana jest standardowo przez pracujące na zlecenie Usługodawcy firmy kurierskie, logistyczne.

9. Prośby klientów dotyczące zmiany adresu dostawy akceptujemy z dwudniowym wyprzedzeniem.


IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 10.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

 2. Reklamacja może zostać złożona:
  a)w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@ataksmaku.pl
  b) telefonicznie na nr: +48 691 190 000
  c) lub pisemnie na adres: ul. Konstantynowska 89; 95-200 Pabianice

 3. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  a. identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer zamówienia/numer klienta, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej)
  b. przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, roszczenie Klienta, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

 4. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 5. W przypadku przywłaszczenia produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy. Dostarczenie produktu pod wskazany adres dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę.

 6. Brak podania przez Klienta kodu do klatki, klucza do drzwi na klatkę Klienta, brak kontaktu z Klientem (wyłączony telefon, brak kontaktu), brak dostępu na klatkę z przyczyn niezależnych (np. brak prądu) – uznaje się reklamacje niezasadną.

 7. Dzienna wartość energetyczna diety może się różnić o 2% od założeń. 

 8. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.


 X. Prawo odstąpienia od Umowy
 
 1. Sprzedawca informuje, że z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia Produktu – na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi.
 2. Poniżej uregulowano umowne prawo odstąpienia od Umowy zastrzeżonym dla obu stron tej umowy.
 3. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wymagane jest, pod rygorem nieważności, wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ataksmaku.pl. Zamówienie musi zostać opłacone w sposób tradycyjny, bez pośrednictwa z portalami umożliwiającymi płatności ratalne/odroczone.
 4. W przypadku zamówień opłaconych za pomocą płatności ratalnych/odroczonych, nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu środków. 
 5. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od całości Umowy bez podawania przyczyny w terminie do godziny 07:00 najpóźniej na drugi dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanym w przyjętym Zamówieniu, a w przypadku niedochowania ww. terminu odstąpienie jest skuteczne na przyszłość, w zakresie Usługi od drugiego dnia roboczego licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 6. Jeżeli klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczeniu, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
 8. Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 9. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.
 10. Jeżeli Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w całości bądź części, sprzedawca zwróci pieniądze w 14-dniowym terminie liczonym od dnia skutecznego odstąpieniu od umowy.
XI. Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

5. Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

6. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.


XII. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


XIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2021 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane w języku polskim.

3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

5. Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego. Postanowienie to nie pozbawia Konsumenta, a także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy.

8. O zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, Konsument, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada.
 
Klienci o nas